top of page

Algemene voorwaarden

 1. ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN is de handelsbenaming van de BV Advocatuur Bemiddeling & Arbitrage Filip van Bergen, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 55 en welke is ingeschreven bij Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0840.695.733.

 2. Elke opdracht welke wordt toevertrouwd aan ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN zal worden uitgevoerd onder toepassing van huidige algemene voorwaarden en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN is de enige contractspartij voor de opdrachtgever en de advocaten verbonden aan ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN verrichten hun diensten in naam en voor rekening van ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN.

 4. Tenzij uit de aard van de opdracht en / of deelopdracht van de opdrachtgever zonder enige vorm van discussie blijkt dat het om een resultaatsverbintenis handelt, is de dienstverlening van ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN een inspanningsverbintenis.

 5. Iedere aansprakelijkheid van ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN voor een haar toerekenbare tekortkoming is beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekeringsdekking geniet. ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN is verzekerd via de door de Orde van Vlaamse Balies bij de maatschappij Amlin onderschreven aansprakelijkheidsverzekering voor een maximaal bedrag van 2.500.000,00 €. De makelaar betreft Van Breda Risk & Benefits, gevestigd te 2140 Borgerhout, Plantin en Moretuslei 297. Op eerste verzoek kan een exemplaar van deze verzekeringsovereenkomst worden voorgelegd. Indien geen verzekeringsdekking zou zijn verworven, is de aansprakelijkheid van ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN alleszins beperkt tot de bedragen welke zij voor haar concrete dienstverlening heeft ontvangen.

 6. De opdrachtgever machtigt ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN om, waar nodig, derden in te schakelen voor de realisatie van de dienstverlening. ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN zal hierbij zorgvuldig te werk gaan doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van deze derden.

 7. Het is de opdrachtgever niet toegelaten, onder welke vorm dan ook, om de door ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN geproduceerde documenten aan te wenden buiten het doel van de overeengekomen dienstverlening.

 8. ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN is onderworpen aan de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Op basis van de wettelijke identificatieplicht is ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN verplicht om de identiteit van de opdrachtgever te verifiëren en kan ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN hiertoe de nodige officiële documenten opvragen bij de opdrachtgever.

 9. De namens of voor de opdrachtgever ontvangen gelden worden door ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN aangehouden op een derdenrekening. Indien de ontvangen gelden niet onmiddellijk kunnen worden overgemaakt, aan hetzij de opdrachtgever, hetzij de derde(n) voor wie de gelden bestemd zijn, zal ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis stellen met opgave van de reden van verhindering. Het is ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN toegestaan op de bedragen welke zij ontvangt voor rekening van haar opdrachtgever, de gelden in te houden welke de opdrachtgever haar verschuldigd is. ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN zal de opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

 10.  Al onze staten van kosten en erelonen en provisienota's zijn contant betaalbaar in Antwerpen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst. Iedere vertraging in betaling brengt voor de cliënt de verplichting mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest te betalen van 1% per maand en dit ingaand op de dag na vervaldag. Elke aanmaning die door ons wordt verstuurd, brengt van rechtswege een extra kost van 25 EUR per aanmaning met zich mee. Ingeval van gerechtelijke invordering zal een conventionele schadevergoeding van 10% op het gehele openstaande bedrag, alsmede de gerechtskosten in rekening worden gebracht. Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen tien dagen te rekenen vanaf de datum van de uitgeschreven staat van kosten en erelonen of provisienota.

 11. Op de dienstverlening verstrekt door ADVOCATENKANTOOR FILIP VAN BERGEN is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Eventuele betwistingen ressorteren enkel onder de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken, afdeling Antwerpen.

bottom of page